INSTALACJA DO BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓWW skład inwestycji stanowiącej kompostownie z biofiltrem zlokalizowanej na terenie zakładu odzysku i recyklingu CORIMP wchodziły następujące obiekty: budynek kompostowni zawierający 8 bioreaktorów, biofiltr, stanowiący część zadaszoną i wydzieloną trzema ściankami, strefa utwardzonego placu przed budynkiem kompostowni, na której jest 10 pryzm dojrzewania pośredniego i końcowego kompostu oraz instalacje.


Parametry techniczne:

Powierzchnia działki: 5 550,00 m2


Całkowita pow. zabudowy obiektów: 1 299,50 m2


Powierzchnia biologicznie czynna: 620,00 m2


Inwestor: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Corimp Sp. z o.o.

Lokalizacja:
Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny w Bydgoszczy

Zakres prac: Nadzór inwestorski

Termin realizacji: 2013

INVEST - PLUS

Biuro Inwestycyjne Budownictwa Sp. z o. o.
ul. Chodkiewicza 14/2
85-064 Bydgoszcz

KRS: 0000043234, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 554-22-05-149
REGON: 09232730
Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN