STRAŻ POŻARNA I JEDNOSTKA RATOWNICZO - GAŚNICZA W INOWROCŁAWIUTrzykondygnacyjny budynek o kubaturze 11 217 m3 został zaprojektowany dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Inowrocławiu. W obiekcie zostały zlokalizowane wozownie dla samochodów bojowych i pomocniczych, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia mieszkalne strażaków będących na służbie, sala konferencyjno - szkoleniowa, pomieszczenia magazynów, szatnie dla pracowników oraz pomieszczenia techniczne i porządkowe.

Realizacja przedsięwzięcia odbywa się zgodnie z ustalonym harmonogramem, obecnie po rozstrzygnięciu przetargu i wyłonieniu wykonawcy zostaną zrealizowane: roboty wykończeniowe, instalacje urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne; nawierzchnie z betonowej kostki brukowej w bramach garażowych wozowni; systemy dowodzenia, kontroli, łączności i systemy komputerowe; aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i telewizyjnej oraz roboty instalacyjne elektryczne.

Inwestor: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Lokalizacja:
Inowrocław, ul. Poznańska 133

Zakres prac: Nadzór inwestorski wraz z opracowaniem programu inwestycji, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Termin realizacji:
luty 2006 - czerwiec 2012
INVEST - PLUS

Biuro Inwestycyjne Budownictwa Sp. z o. o.
ul. Chodkiewicza 14/2
85-064 Bydgoszcz

KRS: 0000043234, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 554-22-05-149
REGON: 09232730
Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN