ELEKTROCIEPŁOWNIA BIOGAZOWA - PRACE PROJEKTOWEZaprojektowana inwestycja polegała na budowie elektrociepłowni biogazowej w miejscowości Kleszczewo Kościerskie. Funkcjonowanie zaprojektowanego przedsięwzięcia związane było z wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej powstałej ze spalania biogazu wytworzonego w procesie rozkładu materii pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. W ramach realizacji inwestycji wybudowane zostały następujące obiekty budowlane i elementy towarzyszące: trzy zbiorniki fermentacyjne każdy o pojemności ok 4000 m3, budynek techniczny z pomieszczeniem socjalnym, dwa agregaty prądotwórcze w kontenerach, budynek bufora załadowczego z dozownikiem wsadu, trzy zbiorniki buforowe, każdy o pojemności 200 m3, trafostacja, wymienniki ciepła w kontenerze, hala sterylizacji obróbki i rozdrabiania wsadów, pomieszczenie socjalne z zapleczem higieniczno – sanitarnym, hala składowa stałych materiałów wsadowych, system półfiltrów, chłodziarka, waga samochodowa, obsługa wagi samochodowej, kontrola wjazdu, drogi wewnętrzne, drogi dojazdowe, stacja do sprężania gazu, pochodnia awaryjna, urządzenie do odsiarczania zewnętrznego biogazu, urządzenie do chłodzenia biogazu, studzienka kondensatu, przepompownia, zbiornik separacyjny na ciecz po separacji, zasiek na materiały stałe po separacji, zbiornik retencyjno – odparowujący na wodę opadową, system wanien do sterylizacji pojazdów, rurociąg tłoczny podziemny łączący biogazownię z sąsiadującą fermą, rurociąg tłoczny ciśnieniowy podziemny łączący biogazownię ze zbiornikiem odstojnikowym (laguną) położony poniżej strefy zamarzania, laguna/zbiornik odstojnikowy przeznaczony do magazynowania pozostałości pofermentacyjnej o pojemności max 22 000m3.


Inwestor: BENERGO Sp. z o.o.

Lokalizacja projektowanej inwestycji: Kleszczewo Kościerskie

Zakres prac: opracowanie dokumentacji projektowej

Termin realizacji: 2011r.INVEST - PLUS

Biuro Inwestycyjne Budownictwa Sp. z o. o.
ul. Chodkiewicza 14/2
85-064 Bydgoszcz

KRS: 0000043234, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 554-22-05-149
REGON: 09232730
Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN